SEO MAX - Dịch vụ SEO website top Google nhanh, uy tín

Bảng Giá

SEO THEO GÓI - PACKAGE

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số cụm từ khóa

Số từ/1 cụm từ khóa

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website"

Vị trí sau 3 tháng đầu

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEO MAX P1

≥ 5

≥ 3

1,600,000

2,200,000

3,100,000

4,100,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI TRUNG CẤP
SEO MAX P2

≥ 8

≥ 3

2,300,000

3,100,000

4,500,000

5,960,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI CAO CẤP
SEO MAX P3

≥ 12

≥ 3

2,900,000

3,800,000

5,700,000

7,560,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI VIP
SEO MAX P4

≥ 16

≥ 3

3,600,000

4,760,000

7,100,000

9,430,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

SEO THEO GÓI - PACKAGE

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
SEO MAX P1

Số cụm từ khóa ≥ 5

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 1,600,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 2,200,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,100,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 4,100,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

GÓI TRUNG CẤP
SEO MAX P2

Số cụm từ khóa ≥ 8

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 2,300,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,100,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 4,500,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 5,960,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

GÓI CAO CẤP
SEO MAX P3

Số cụm từ khóa ≥ 12

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 2,900,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,800,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 5,700,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 7,560,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

GÓI VIP
SEO MAX P4

Số cụm từ khóa ≥ 16

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,600,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 4,760,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 7,100,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 9,430,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số chữ trong 1 cụm từ khóa

Kết quả tìm kiếm >1.000.000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000

Vị trí 3 tháng đầu

Vị trí 3 tháng tiếp theo

Vị trí 2 tháng tiếp theo

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEOMAX K1

2

1200000

1600000

2000000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói Trung cấp
SEOMAX K2

3

1000000

1400000

1600000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói cao cấp
SEOMAX K3

4

800000

1200000

1400000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói chuyên nghiệp
SEOMAX K4

≥ 5

600000

1000000

1200000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

(Chi phí/VNĐ/tháng)

SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số chữ trong 1 cụm từ khóa

Kết quả tìm kiếm >1.000.000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000

Vị trí 3 tháng đầu

Vị trí 3 tháng tiếp theo

Vị trí 2 tháng tiếp theo

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEOMAX K1

2

1200000

1600000

2000000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói Trung cấp
SEOMAX K2

3

1000000

1400000

1600000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói cao cấp
SEOMAX K3

4

800000

1200000

1400000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói chuyên nghiệp
SEOMAX K4

≥ 5

600000

1000000

1200000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

QUẢNG CÁO TOP 10

Gói cơ bản
Ads 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 1,200,000

Từ khóa : ≥ 3

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Gói Trung Cấp
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 3,500,000

Từ khóa : ≥ 5

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 4,800,000

Từ khóa : ≥ 10

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 5,600,000

Từ khóa : ≥ 15

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 6,500,000

Từ khóa : ≥ 20

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Gói cơ bản
Ads 6

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 8,000,000

Từ khóa : ≥ 25

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Quảng cáo TOP 10

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
Ads 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 1,200,000

Từ khóa ≥ 3

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Gói Trung Cấp
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 3,500,000

Từ khóa ≥ 5

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 4,800,000

Từ khóa ≥ 10

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 5,600,000

Từ khóa ≥ 15

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 6,500,000

Từ khóa ≥ 20

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Gói cơ bản
Ads 6

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 8,000,000

Từ khóa ≥ 25

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Quảng cáo TOP 3

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Đơn giá (VNĐ)/ tháng

Từ khóa

Click

Hiển thị

Gói cơ bản
ADS 1

2,800,000

≥ 3

Unlimited

Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Ads 2

4,200,000

≥ 5

Unlimited

Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

5,600,000

≥ 10

Unlimited

Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

6,800,000

≥ 15

Unlimited

Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

7,500,000

≥ 20

Unlimited

Unlimited

Quảng cáo TOP 3

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
ADS 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 2,800,000

Từ khóa ≥ 3

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 4,200,000

Từ khóa ≥ 5

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 5,600,000

Từ khóa ≥ 10

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 6,800,000

Từ khóa ≥ 15

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 7,500,000

Từ khóa ≥ 20

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

QUẢNG CÁO THEO LƯỢT CLICK

Gói cơ bản
ADCLICK 1

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 100,000

Phí dịch vụ quản lý : 5%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
ADCLICK 2

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 300,000

Phí dịch vụ quản lý : 8%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CAO CẤP
ADCLICK 3

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 500,000

Phí dịch vụ quản lý : 10%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
ADCLICK 4

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 1,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 15%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP
ADCLICK 5

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 20,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 20%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP*
ADCLICK 6

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 100,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 25%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị : 5000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 12,500,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị : 10000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 25,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị : 20000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 50,000,000

Quảng cáo theo Click

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
ADCLICK 1

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 100,000

Phí dịch vụ quản lý 5%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
ADCLICK 2

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 300,000

Phí dịch vụ quản lý 8%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CAO CẤP
ADCLICK 3

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 500,000

Phí dịch vụ quản lý 10%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
ADCLICK 4

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 1,000,000

Phí dịch vụ quản lý 15%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP
ADCLICK 5

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 20,000,000

Phí dịch vụ quản lý 20%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP*
ADCLICK 6

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 100,000,000

Phí dịch vụ quản lý 25%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị 5000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 12,500,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị 10000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 25,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị 20000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 50,000,000

TĂNG LIKE FANPAGE FACEBOOK

FACE 1
Gói 5,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 120

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 600,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Tặng miễn phí : 500

Miễn phí : Free

Miễn phí : Free

FACE 2
Gói 10,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 110

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 20,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 100

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 2,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 2,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 4
Gói 30,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 95

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 2,850,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 3,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 5
Gói 40,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 90

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,600,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 4,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 6
Gói 50,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 80

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 4,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 5,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 7
Gói 100,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 75

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 7,500,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 8
Gói 200,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 70

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 14,000,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 20,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 9
Gói 500,00 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 65

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 32,500,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 50,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Gói tăng Like fanpage Facebook

(Chi phí/VNĐ/tháng)
FACE 1
Gói 5,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 120

Đơn giá (VNĐ)/ gói 600,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Tặng miễn phí 500

Miễn phí Free

Miễn phí Free

FACE 2
Gói 10,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 110

Đơn giá (VNĐ)/ gói 1,100,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 1,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 3
Gói 20,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 100

Đơn giá (VNĐ)/ gói 2,000,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 2,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 4
Gói 30,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 95

Đơn giá (VNĐ)/ gói 2,850,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 3,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 5
Gói 40,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 90

Đơn giá (VNĐ)/ gói 3,600,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 4,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 6
Gói 50,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 80

Đơn giá (VNĐ)/ gói 4,000,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 5,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 7
Gói 100,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 75

Đơn giá (VNĐ)/ gói 7,500,000

Thời gian(Ngày) 7-15

Số like miễn phí 10,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 8
Gói 200,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 70

Đơn giá (VNĐ)/ gói 14,000,000

Thời gian(Ngày) 7-15

Số like miễn phí 20,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 9
Gói 500,00 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 65

Đơn giá (VNĐ)/ gói 32,500,000

Thời gian(Ngày) 7-15

Số like miễn phí 50,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

TĂNG SUBCRIBE(FOLLOWER) FACEBOOK

FACE 1
Gói 3,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 200

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 600,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 300

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 2
Gói 5,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 190

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 950,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 500

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 10,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 180

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,800,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 4
Gói 20,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 175

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,500,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 2,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 5
Gói 30,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 170

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 5,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 3,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 6
Gói 40,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 165

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 5,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 4,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 7
Gói 50,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 160

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 8,000,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 5,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 8
Gói 100,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 155

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 15,500,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 9
Gói 200,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 150

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 30,000,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Gói tăng Sub (Followers) Facebook

(Chi phí/VNĐ/tháng)
FACE 1
Gói 3,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 200

Đơn giá (VNĐ)/ gói 600,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 300

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 2
Gói 5,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 190

Đơn giá (VNĐ)/ gói 950,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 500

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 3
Gói 10,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 180

Đơn giá (VNĐ)/ gói 1,800,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 1,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 4
Gói 20,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 175

Đơn giá (VNĐ)/ gói 3,500,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 2,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 5
Gói 30,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 170

Đơn giá (VNĐ)/ gói 5,100,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 3,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 6
Gói 40,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 165

Đơn giá (VNĐ)/ gói 5,100,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 4,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 7
Gói 50,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 160

Đơn giá (VNĐ)/ gói 8,000,000

Thời gian(Ngày) 5-10

Số sub miễn phí 5,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 8
Gói 100,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 155

Đơn giá (VNĐ)/ gói 15,500,000

Thời gian(Ngày) 5-10

Số sub miễn phí 10,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 9
Gói 200,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 150

Đơn giá (VNĐ)/ gói 30,000,000

Thời gian(Ngày) 5-10

Số sub miễn phí 10,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

TĂNG LIKE POST - ẢNH DỰ THI FACEBOOK

FACE 1
Gói 3,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 233

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 700,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 300

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 2
Gói 5,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 230

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,150,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 500

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 10,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 300

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Gói tăng Like Post, Ảnh dự thi trên fanpage Facebook

(Chi phí/VNĐ/tháng)
FACE 1
Gói 3,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like 233

Đơn giá (VNĐ)/ gói 700,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số like miễn phí 300

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 2
Gói 5,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like 230

Đơn giá (VNĐ)/ gói 1,150,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số like miễn phí 500

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 3
Gói 10,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like 300

Đơn giá (VNĐ)/ gói 3,000,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số like miễn phí 1,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2,000,000

5

10,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

5,000,000

5

25,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

10,000,000

5

50,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

20,000,000

5

100,000,000

Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Số lượng hiển thị 2,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 10,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị 5,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 25,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị 10,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 50,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị 20,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 100,000,000

Quảng cáo dạng văn bản

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2,000,000

3

6,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

5,000,000

3

15,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

10,000,000

3

30,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

20,000,000

3

60,000,000

Quảng cáo dạng văn bản

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Số lượng hiển thị 2,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 6,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị 5,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 15,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị 10,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 30,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị 20,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 60,000,000

Quảng cáo theo Click

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2000

2500

5,000,000

Quảng cáo theo Click

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Số lượng hiển thị 2000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 5,000,000

Quảng cáo theo ngân sách

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS)

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

NS ≤ 8.000.000

900,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

8.000.000 < NS ≤ 15.000.000

1,400,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

15.000.000 < NS ≤ 25.000.000

2,300,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

NS > 25.000.000

3,200,000

Quảng cáo theo ngân sách

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) NS ≤ 8.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 900,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) 8.000.000 < NS ≤ 15.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 1,400,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) 15.000.000 < NS ≤ 25.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 2,300,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) NS > 25.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 3,200,000

Sản xuất phim quảng cáo

(Chi phí/VNĐ/tháng)

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)"

Số lượng ý tưởng TVC

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính

Diển viên nổi tiếng

Diễn viên quần chúng

Ngày quay phim full HD

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off

Số lượng kỹ sảo logo, slogan

Nhạc nền

Sáng tác ca khúc

Dựng phim

Địa điểm hậu kỳ

Số lần duyệt tối đa

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC

Tặng gói dịch vụ Marketing Online

Giải pháp truyền thông

GÓI CƠ BẢN
TCV 1

35,000,000

2

Không

Không

Không

Không

Không

1

Có sẵn

Không

Không

Không

Chuyên nghiệp

01 lựa chọn

Lựa chọn

Không

45 giây

VDO Film

3

Không

30s

1,000,000

GÓI CAO CẤP
TCV 2

50,000,000

3

2

Không

2

2

≥ 2

Lựa chọn

02 lựa chọn

Lựa chọn

Không

45 giây

VDO Film

4

30s, 20s

2,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

80,000,000

4

2

1

5

5

≥ 5

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Lựa chọn

45 giây

VDO Film

6

30s, 20s, 15s

3,000,000

GÓI VIP
TCV 4

150,000,000

Không giới hạn

Lựa chọn

Lựa chọn

Lựa chọn

10

7

Lựa chọn

Lựa chọn

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo Yêu cầu

Lựa chọn

45 giây

VDO Film

Không giới hạn

30s, 20s, 15s, 5s

5,000,000

Sản xuất phim quảng cáo

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
TCV 1

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 35,000,000

Số lượng ý tưởng TVC 2

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard Không

Giám đốc sản xuất Không

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính Không

Diển viên nổi tiếng Không

Diễn viên quần chúng Không

Ngày quay phim full HD 1

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh Có sẵn

Cẩu quay phim Không

Chụp ảnh hậu trường Không

Trang điểm Không

Đọc off Chuyên nghiệp

Số lượng kỹ sảo logo, slogan 01 lựa chọn

Nhạc nền Lựa chọn

Sáng tác ca khúc Không

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 3

Đăng ký bản quyền TVC Không

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 1,000,000

Giải pháp truyền thông

GÓI CAO CẤP
TCV 2

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 50,000,000

Số lượng ý tưởng TVC 3

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính 2

Diển viên nổi tiếng Không

Diễn viên quần chúng 2

Ngày quay phim full HD 2

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh ≥ 2

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off Lựa chọn

Số lượng kỹ sảo logo, slogan 02 lựa chọn

Nhạc nền Lựa chọn

Sáng tác ca khúc Không

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 4

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s, 20s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 2,000,000

Giải pháp truyền thông

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 80,000,000

Số lượng ý tưởng TVC 4

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính 2

Diển viên nổi tiếng 1

Diễn viên quần chúng 5

Ngày quay phim full HD 5

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh ≥ 5

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off Theo yêu cầu

Số lượng kỹ sảo logo, slogan Theo yêu cầu

Nhạc nền Lựa chọn

Sáng tác ca khúc

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 6

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s, 20s, 15s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 3,000,000

Giải pháp truyền thông

GÓI VIP
TCV 4

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 150,000,000

Số lượng ý tưởng TVC Không giới hạn

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn Lựa chọn

Diễn viên chuyên nghiệp chính Lựa chọn

Diển viên nổi tiếng Lựa chọn

Diễn viên quần chúng 10

Ngày quay phim full HD 7

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh Lựa chọn

Cẩu quay phim Lựa chọn

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off Theo yêu cầu

Số lượng kỹ sảo logo, slogan Theo yêu cầu

Nhạc nền Theo Yêu cầu

Sáng tác ca khúc Lựa chọn

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa Không giới hạn

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s, 20s, 15s, 5s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 5,000,000

Giải pháp truyền thông

Sản xuất phim tự giới thiệu

(Chi phí/VNĐ/tháng)

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)"

Số lần duyệt kịch bản văn học

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn

Ngày quay phim full HD

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay

Đọc off

Kỹ sảo hình ảnh

Nhạc nền

Dựng phim

Địa điểm hậu kỳ

Số lần duyệt tối đa

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác

GÓI CƠ BẢN
TCV 1

15,000,000

2

Quay phim

1

Không

Không

1

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

3-5 phút

VDO Film

2

Không

Theo chiến dịch

GÓI CAO CẤP
TCV 2

25,000,000

3

Quay phim

2

2

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

5-7 phút

VDO Film

3

Theo chiến dịch

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

35,000,000

4

Chuyên nghiệp

3

3

Lựa chọn

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

8-15 phut

VDO Film

4

Theo chiến dịch

GÓI VIP
TCV 4

50,000,000

5

Chuyên nghiệp

5

5

Lựa chọn

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

16-22 phút

VDO Film

6

Theo chiến dịch

Sản xuất phim tự giới thiệu

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
TCV 1

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 15,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 2

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Quay phim

Ngày quay phim full HD 1

Boom tay, Dolly Không

MC dẫn hiện trường Không

Số ngày quay 1

Đọc off Chuyên nghiệp

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 3-5 phút

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 2

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng Không

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

GÓI CAO CẤP
TCV 2

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 25,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 3

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Quay phim

Ngày quay phim full HD 2

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay 2

Đọc off Chuyên nghiệp

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 5-7 phút

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 3

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 35,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 4

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Chuyên nghiệp

Ngày quay phim full HD 3

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay 3

Đọc off Lựa chọn

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 8-15 phut

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 4

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

GÓI VIP
TCV 4

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 50,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 5

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Chuyên nghiệp

Ngày quay phim full HD 5

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay 5

Đọc off Lựa chọn

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 16-22 phút

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 6

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

TẠI SAO NÊN CHỌN SEO MAX

SEO MAX đã SEO thành công cho khoảng hơn 200 đối tác là các cá nhân, doanh nghiệp, trường học ...

SEO MAX đã SEO thành công cho khoảng hơn 200 đối tác là các cá nhân, doanh nghiệp, trường học trong suốt gần 10 năm hoạt động

SEO MAX cam kết đưa website của bạn lên những vị trí đứng đầu trong thời gian nhanh nhất và ...

SEO MAX cam kết đưa website của bạn lên những vị trí đứng đầu trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả lâu dài nhất mà bạn muốn.

Quy trình SEO của SEO MAX cam kết thực hiện các kỹ thuật Ranking tuân theo các quy chuẩn mới nhất ...

Quy trình SEO của SEO MAX cam kết thực hiện các kỹ thuật Ranking tuân theo các quy chuẩn mới nhất của Google.

Dịch vụ SEO, tăng lượng truy cập SEO MAX đảm bảo tăng lượng truy cập thực sự vào website, ...

Dịch vụ SEO, tăng lượng truy cập SEO MAX đảm bảo tăng lượng truy cập thực sự vào website, tạo cầu nối giúp khách hàng tìm đến doanh nghiệp nhiều hơn.

Thứ hạng website của bạn cao trên google giúp thương hiệu bạn vươn tầm ảnh hưởng xa hơn và ...

Thứ hạng website của bạn cao trên google giúp thương hiệu bạn vươn tầm ảnh hưởng xa hơn và khẳng định vị thế thương hiệu của bạn trên internet.

SEO MAX cam kết lên TOP nhanh chóng, hiệu quả lâu dài

SEO MAX cam kết lên TOP nhanh chóng, hiệu quả lâu dài

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CỦA SEOMAX

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6

Tư vấn khách hàng xây dựng chiến lược SEO cho doanh nghiệp

Nói như thế không có nghĩa việc khởi đầu chậm hơn ấn định thất bại của bạn. Tối ưu hóa SEO là điều bắt buộc đối các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đưa ra một chiến lược SEO lâu dài, hiệu quả như sau: SEO từ khóa chính + SEO

Tối ưu hóa cấu trúc tiền xây dựng web

Nói như thế không có nghĩa việc khởi đầu chậm hơn ấn định thất bại của bạn. Tối ưu hóa SEO là điều bắt buộc đối các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đưa ra một chiến lược SEO lâu dài, hiệu quả như sau: SEO từ khóa chính + SEO

Onpage Seo - Tối Ưu hóa web

Nói như thế không có nghĩa việc khởi đầu chậm hơn ấn định thất bại của bạn. Tối ưu hóa SEO là điều bắt buộc đối các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đưa ra một chiến lược SEO lâu dài, hiệu quả như sau: SEO từ khóa chính + SEO

Chiến Lược Nội Dung

Nói như thế không có nghĩa việc khởi đầu chậm hơn ấn định thất bại của bạn. Tối ưu hóa SEO là điều bắt buộc đối các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đưa ra một chiến lược SEO lâu dài, hiệu quả như sau: SEO từ khóa chính + SEO

Chiến lược quảng bá web

Nói như thế không có nghĩa việc khởi đầu chậm hơn ấn định thất bại của bạn. Tối ưu hóa SEO là điều bắt buộc đối các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đưa ra một chiến lược SEO lâu dài, hiệu quả như sau: SEO từ khóa chính + SEO

Chiến lược xây dựng liên kết

Nói như thế không có nghĩa việc khởi đầu chậm hơn ấn định thất bại của bạn. Tối ưu hóa SEO là điều bắt buộc đối các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đưa ra một chiến lược SEO lâu dài, hiệu quả như sau: SEO từ khóa chính + SEO

Bạn muốn nâng cao thứ hang website của mình

LIÊN HỆ NGAY SEO MAX ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

dự án SEOMAX đã triển khai

  • SEO WEBSITE
  • GOOGLE ADWORD
  • FACEBOOK ADS
  • VIDEO ADS

Vdo

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ SEO MAX

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi.

ĐỐI TÁC

Hotline tư vấn miễn phí