FACEBOOK ADS

FACEBOOK ADS

  • Gói tăng Like fanpage Facebook
  • Gói tăng Sub (Followers) Facebook
  • Gói tăng Like Post, Ảnh dự thi trên fanpage Facebook
FACE 1
Gói 5,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 120

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 600,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Tặng miễn phí : 500

Miễn phí : Free

Miễn phí : Free

FACE 2
Gói 10,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 110

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 20,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 100

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 2,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 2,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 4
Gói 30,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 95

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 2,850,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 3,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 5
Gói 40,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 90

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,600,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 4,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 6
Gói 50,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 80

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 4,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 5,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 7
Gói 100,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 75

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 7,500,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 8
Gói 200,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 70

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 14,000,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 20,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 9
Gói 500,00 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 65

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 32,500,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 50,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 1
Gói 3,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 200

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 600,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 300

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 2
Gói 5,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 190

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 950,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 500

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 10,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 180

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,800,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 4
Gói 20,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 175

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,500,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 2,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 5
Gói 30,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 170

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 5,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 3,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 6
Gói 40,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 165

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 5,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 4,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 7
Gói 50,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 160

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 8,000,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 5,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 8
Gói 100,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 155

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 15,500,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 9
Gói 200,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 150

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 30,000,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 1
Gói 3,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 233

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 700,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 300

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 2
Gói 5,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 230

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,150,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 500

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 10,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 300

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Hotline tư vấn miễn phí