Gói tăng Like fanpage Facebook

Bảng giá :Gói tăng Like fanpage Facebook

FACE 1
Gói 5,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 120

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 600,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Tặng miễn phí : 500

Miễn phí : Free

Miễn phí : Free

FACE 2
Gói 10,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 110

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 20,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 100

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 2,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 2,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 4
Gói 30,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 95

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 2,850,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 3,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 5
Gói 40,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 90

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,600,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 4,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 6
Gói 50,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 80

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 4,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-7

Số like miễn phí : 5,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 7
Gói 100,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 75

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 7,500,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 8
Gói 200,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 70

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 14,000,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 20,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 9
Gói 500,00 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 65

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 32,500,000

Thời gian(Ngày) : 7-15

Số like miễn phí : 50,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Gói tăng Like fanpage Facebook

(Chi phí/VNĐ/tháng)
FACE 1
Gói 5,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 120

Đơn giá (VNĐ)/ gói 600,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Tặng miễn phí 500

Miễn phí Free

Miễn phí Free

FACE 2
Gói 10,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 110

Đơn giá (VNĐ)/ gói 1,100,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 1,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 3
Gói 20,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 100

Đơn giá (VNĐ)/ gói 2,000,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 2,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 4
Gói 30,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 95

Đơn giá (VNĐ)/ gói 2,850,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 3,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 5
Gói 40,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 90

Đơn giá (VNĐ)/ gói 3,600,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 4,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 6
Gói 50,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 80

Đơn giá (VNĐ)/ gói 4,000,000

Thời gian(Ngày) 1-7

Số like miễn phí 5,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 7
Gói 100,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 75

Đơn giá (VNĐ)/ gói 7,500,000

Thời gian(Ngày) 7-15

Số like miễn phí 10,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 8
Gói 200,000 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 70

Đơn giá (VNĐ)/ gói 14,000,000

Thời gian(Ngày) 7-15

Số like miễn phí 20,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 9
Gói 500,00 Like

Đơn giá (VNĐ)/ like 65

Đơn giá (VNĐ)/ gói 32,500,000

Thời gian(Ngày) 7-15

Số like miễn phí 50,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

Hotline tư vấn miễn phí