Gói tăng Sub (Followers) Facebook

Bảng giá :Gói tăng Sub (Followers) Facebook

FACE 1
Gói 3,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 200

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 600,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 300

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 2
Gói 5,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 190

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 950,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 500

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 10,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 180

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,800,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 4
Gói 20,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 175

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,500,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 2,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 5
Gói 30,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 170

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 5,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 3,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 6
Gói 40,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 165

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 5,100,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số sub miễn phí : 4,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 7
Gói 50,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 160

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 8,000,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 5,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 8
Gói 100,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 155

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 15,500,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 9
Gói 200,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like : 150

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 30,000,000

Thời gian(Ngày) : 5-10

Số sub miễn phí : 10,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Gói tăng Sub (Followers) Facebook

(Chi phí/VNĐ/tháng)
FACE 1
Gói 3,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 200

Đơn giá (VNĐ)/ gói 600,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 300

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 2
Gói 5,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 190

Đơn giá (VNĐ)/ gói 950,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 500

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 3
Gói 10,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 180

Đơn giá (VNĐ)/ gói 1,800,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 1,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 4
Gói 20,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 175

Đơn giá (VNĐ)/ gói 3,500,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 2,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 5
Gói 30,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 170

Đơn giá (VNĐ)/ gói 5,100,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 3,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 6
Gói 40,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 165

Đơn giá (VNĐ)/ gói 5,100,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số sub miễn phí 4,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 7
Gói 50,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 160

Đơn giá (VNĐ)/ gói 8,000,000

Thời gian(Ngày) 5-10

Số sub miễn phí 5,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 8
Gói 100,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 155

Đơn giá (VNĐ)/ gói 15,500,000

Thời gian(Ngày) 5-10

Số sub miễn phí 10,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 9
Gói 200,000 sub

Đơn giá (VNĐ)/ like 150

Đơn giá (VNĐ)/ gói 30,000,000

Thời gian(Ngày) 5-10

Số sub miễn phí 10,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

Hotline tư vấn miễn phí