Quảng cáo TOP 10

Bảng giá :Quảng cáo TOP 10

Gói cơ bản
Ads 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 1,200,000

Từ khóa : ≥ 3

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Gói Trung Cấp
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 3,500,000

Từ khóa : ≥ 5

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 4,800,000

Từ khóa : ≥ 10

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 5,600,000

Từ khóa : ≥ 15

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 6,500,000

Từ khóa : ≥ 20

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Gói cơ bản
Ads 6

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 8,000,000

Từ khóa : ≥ 25

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Quảng cáo TOP 10

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
Ads 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 1,200,000

Từ khóa ≥ 3

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Gói Trung Cấp
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 3,500,000

Từ khóa ≥ 5

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 4,800,000

Từ khóa ≥ 10

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 5,600,000

Từ khóa ≥ 15

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 6,500,000

Từ khóa ≥ 20

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Gói cơ bản
Ads 6

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 8,000,000

Từ khóa ≥ 25

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Hotline tư vấn miễn phí