Sản xuất phim quảng cáo

Bảng giá :Sản xuất phim quảng cáo

Sản xuất phim quảng cáo

(Chi phí/VNĐ/tháng)

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)"

Số lượng ý tưởng TVC

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính

Diển viên nổi tiếng

Diễn viên quần chúng

Ngày quay phim full HD

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off

Số lượng kỹ sảo logo, slogan

Nhạc nền

Sáng tác ca khúc

Dựng phim

Địa điểm hậu kỳ

Số lần duyệt tối đa

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC

Tặng gói dịch vụ Marketing Online

Giải pháp truyền thông

GÓI CƠ BẢN
TCV 1

35,000,000

2

Không

Không

Không

Không

Không

1

Có sẵn

Không

Không

Không

Chuyên nghiệp

01 lựa chọn

Lựa chọn

Không

45 giây

VDO Film

3

Không

30s

1,000,000

GÓI CAO CẤP
TCV 2

50,000,000

3

2

Không

2

2

≥ 2

Lựa chọn

02 lựa chọn

Lựa chọn

Không

45 giây

VDO Film

4

30s, 20s

2,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

80,000,000

4

2

1

5

5

≥ 5

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Lựa chọn

45 giây

VDO Film

6

30s, 20s, 15s

3,000,000

GÓI VIP
TCV 4

150,000,000

Không giới hạn

Lựa chọn

Lựa chọn

Lựa chọn

10

7

Lựa chọn

Lựa chọn

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo Yêu cầu

Lựa chọn

45 giây

VDO Film

Không giới hạn

30s, 20s, 15s, 5s

5,000,000

Sản xuất phim quảng cáo

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
TCV 1

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 35,000,000

Số lượng ý tưởng TVC 2

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard Không

Giám đốc sản xuất Không

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính Không

Diển viên nổi tiếng Không

Diễn viên quần chúng Không

Ngày quay phim full HD 1

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh Có sẵn

Cẩu quay phim Không

Chụp ảnh hậu trường Không

Trang điểm Không

Đọc off Chuyên nghiệp

Số lượng kỹ sảo logo, slogan 01 lựa chọn

Nhạc nền Lựa chọn

Sáng tác ca khúc Không

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 3

Đăng ký bản quyền TVC Không

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 1,000,000

Giải pháp truyền thông

GÓI CAO CẤP
TCV 2

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 50,000,000

Số lượng ý tưởng TVC 3

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính 2

Diển viên nổi tiếng Không

Diễn viên quần chúng 2

Ngày quay phim full HD 2

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh ≥ 2

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off Lựa chọn

Số lượng kỹ sảo logo, slogan 02 lựa chọn

Nhạc nền Lựa chọn

Sáng tác ca khúc Không

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 4

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s, 20s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 2,000,000

Giải pháp truyền thông

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 80,000,000

Số lượng ý tưởng TVC 4

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính 2

Diển viên nổi tiếng 1

Diễn viên quần chúng 5

Ngày quay phim full HD 5

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh ≥ 5

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off Theo yêu cầu

Số lượng kỹ sảo logo, slogan Theo yêu cầu

Nhạc nền Lựa chọn

Sáng tác ca khúc

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 6

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s, 20s, 15s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 3,000,000

Giải pháp truyền thông

GÓI VIP
TCV 4

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 150,000,000

Số lượng ý tưởng TVC Không giới hạn

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn Lựa chọn

Diễn viên chuyên nghiệp chính Lựa chọn

Diển viên nổi tiếng Lựa chọn

Diễn viên quần chúng 10

Ngày quay phim full HD 7

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh Lựa chọn

Cẩu quay phim Lựa chọn

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off Theo yêu cầu

Số lượng kỹ sảo logo, slogan Theo yêu cầu

Nhạc nền Theo Yêu cầu

Sáng tác ca khúc Lựa chọn

Dựng phim 45 giây

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa Không giới hạn

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC 30s, 20s, 15s, 5s

Tặng gói dịch vụ Marketing Online 5,000,000

Giải pháp truyền thông

Hotline tư vấn miễn phí