Sản xuất phim tự giới thiệu

Bảng giá :Sản xuất phim tự giới thiệu

Sản xuất phim tự giới thiệu

(Chi phí/VNĐ/tháng)

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)"

Số lần duyệt kịch bản văn học

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn

Ngày quay phim full HD

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay

Đọc off

Kỹ sảo hình ảnh

Nhạc nền

Dựng phim

Địa điểm hậu kỳ

Số lần duyệt tối đa

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác

GÓI CƠ BẢN
TCV 1

15,000,000

2

Quay phim

1

Không

Không

1

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

3-5 phút

VDO Film

2

Không

Theo chiến dịch

GÓI CAO CẤP
TCV 2

25,000,000

3

Quay phim

2

2

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

5-7 phút

VDO Film

3

Theo chiến dịch

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

35,000,000

4

Chuyên nghiệp

3

3

Lựa chọn

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

8-15 phut

VDO Film

4

Theo chiến dịch

GÓI VIP
TCV 4

50,000,000

5

Chuyên nghiệp

5

5

Lựa chọn

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

16-22 phút

VDO Film

6

Theo chiến dịch

Sản xuất phim tự giới thiệu

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
TCV 1

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 15,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 2

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Quay phim

Ngày quay phim full HD 1

Boom tay, Dolly Không

MC dẫn hiện trường Không

Số ngày quay 1

Đọc off Chuyên nghiệp

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 3-5 phút

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 2

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng Không

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

GÓI CAO CẤP
TCV 2

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 25,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 3

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Quay phim

Ngày quay phim full HD 2

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay 2

Đọc off Chuyên nghiệp

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 5-7 phút

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 3

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 35,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 4

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Chuyên nghiệp

Ngày quay phim full HD 3

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay 3

Đọc off Lựa chọn

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 8-15 phut

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 4

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

GÓI VIP
TCV 4

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)" 50,000,000

Số lần duyệt kịch bản văn học 5

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn Chuyên nghiệp

Ngày quay phim full HD 5

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay 5

Đọc off Lựa chọn

Kỹ sảo hình ảnh Chuyên nghiệp

Nhạc nền Lựa chọn

Dựng phim 16-22 phút

Địa điểm hậu kỳ VDO Film

Số lần duyệt tối đa 6

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác Theo chiến dịch

Hotline tư vấn miễn phí