SEO THEO GÓI - PACKAGE

Bảng giá :SEO THEO GÓI - PACKAGE

SEO THEO GÓI - PACKAGE

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số cụm từ khóa

Số từ/1 cụm từ khóa

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website"

Vị trí sau 3 tháng đầu

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEO MAX P1

≥ 5

≥ 3

1,600,000

2,200,000

3,100,000

4,100,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI TRUNG CẤP
SEO MAX P2

≥ 8

≥ 3

2,300,000

3,100,000

4,500,000

5,960,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI CAO CẤP
SEO MAX P3

≥ 12

≥ 3

2,900,000

3,800,000

5,700,000

7,560,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI VIP
SEO MAX P4

≥ 16

≥ 3

3,600,000

4,760,000

7,100,000

9,430,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

SEO THEO GÓI - PACKAGE

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
SEO MAX P1

Số cụm từ khóa ≥ 5

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 1,600,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 2,200,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,100,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 4,100,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

GÓI TRUNG CẤP
SEO MAX P2

Số cụm từ khóa ≥ 8

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 2,300,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,100,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 4,500,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 5,960,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

GÓI CAO CẤP
SEO MAX P3

Số cụm từ khóa ≥ 12

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 2,900,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,800,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 5,700,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 7,560,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

GÓI VIP
SEO MAX P4

Số cụm từ khóa ≥ 16

Số từ/1 cụm từ khóa ≥ 3

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 3,600,000

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 4,760,000

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website" 7,100,000

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website" 9,430,000

Vị trí sau 3 tháng đầu Top 10

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo Top 7

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo Top 5

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

Description SEO THEO GÓI - PACKAGE Description SEO THEO GÓI - PACKAGE

Description SEO THEO GÓI - PACKAGE

H3

Hotline tư vấn miễn phí