SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

Bảng giá :SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số chữ trong 1 cụm từ khóa

Kết quả tìm kiếm >1.000.000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000

Vị trí 3 tháng đầu

Vị trí 3 tháng tiếp theo

Vị trí 2 tháng tiếp theo

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEOMAX K1

2

1200000

1600000

2000000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói Trung cấp
SEOMAX K2

3

1000000

1400000

1600000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói cao cấp
SEOMAX K3

4

800000

1200000

1400000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói chuyên nghiệp
SEOMAX K4

≥ 5

600000

1000000

1200000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
SEOMAX K1

Số chữ trong 1 cụm từ khóa 2

Kết quả tìm kiếm >1.000.000 1200000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000 1600000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000 2000000

Vị trí 3 tháng đầu Top 10

Vị trí 3 tháng tiếp theo Top 5

Vị trí 2 tháng tiếp theo Top 3

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

Gói Trung cấp
SEOMAX K2

Số chữ trong 1 cụm từ khóa 3

Kết quả tìm kiếm >1.000.000 1000000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000 1400000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000 1600000

Vị trí 3 tháng đầu Top 10

Vị trí 3 tháng tiếp theo Top 5

Vị trí 2 tháng tiếp theo Top 3

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

Gói cao cấp
SEOMAX K3

Số chữ trong 1 cụm từ khóa 4

Kết quả tìm kiếm >1.000.000 800000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000 1200000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000 1400000

Vị trí 3 tháng đầu Top 10

Vị trí 3 tháng tiếp theo Top 5

Vị trí 2 tháng tiếp theo Top 3

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

Gói chuyên nghiệp
SEOMAX K4

Số chữ trong 1 cụm từ khóa ≥ 5

Kết quả tìm kiếm >1.000.000 600000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000 1000000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000 1200000

Vị trí 3 tháng đầu Top 10

Vị trí 3 tháng tiếp theo Top 5

Vị trí 2 tháng tiếp theo Top 3

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần 6 tháng

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

Hotline tư vấn miễn phí