SEO WEBSITE

SEO WEBSITE

  • SEO THEO GÓI - PACKAGE
  • SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

SEO THEO GÓI - PACKAGE

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số cụm từ khóa

Số từ/1 cụm từ khóa

"Kết quả tìm kiếm >1.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 5.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 5.000.000 ~ 10.000.000 Cạnh tranh >30 Website"

"Kết quả tìm kiếm 10.000.000 ~ 20.000.000 Cạnh tranh > 30 Website"

Vị trí sau 3 tháng đầu

Vị trí sau 3 tháng tiếp theo

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo

Gửi report kết quả hàng tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Kỳ thanh toán

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEO MAX P1

≥ 5

≥ 3

1,600,000

2,200,000

3,100,000

4,100,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI TRUNG CẤP
SEO MAX P2

≥ 8

≥ 3

2,300,000

3,100,000

4,500,000

5,960,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI CAO CẤP
SEO MAX P3

≥ 12

≥ 3

2,900,000

3,800,000

5,700,000

7,560,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

GÓI VIP
SEO MAX P4

≥ 16

≥ 3

3,600,000

4,760,000

7,100,000

9,430,000

Top 10

Top 7

Top 5

6 tháng

12 tháng

SEO TỪ KHÓA - KEYWORD

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số chữ trong 1 cụm từ khóa

Kết quả tìm kiếm >1.000.000

Kết quả tìm kiếm 1.000.000 ~ 10.000.000

Kết quả tìm kiếm >10.000.000

Vị trí 3 tháng đầu

Vị trí 3 tháng tiếp theo

Vị trí 2 tháng tiếp theo

Tối ưu từ khóa

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Gửi report kết quả hàng tháng

Kỳ thanh toán/ lần

Thời hạn hợp đồng tối thiểu

Gói cơ bản
SEOMAX K1

2

1200000

1600000

2000000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói Trung cấp
SEOMAX K2

3

1000000

1400000

1600000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói cao cấp
SEOMAX K3

4

800000

1200000

1400000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Gói chuyên nghiệp
SEOMAX K4

≥ 5

600000

1000000

1200000

Top 10

Top 5

Top 3

6 tháng

12 tháng

Description Seo website
Hotline tư vấn miễn phí